Работник в заведения за хранене и развлечения


 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ”Д”
РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Първа степен на професионална квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код 811090
Работник в заведения за хранене и развлечения

СПЕЦИАЛНОСТ:
код:8110902
РАБОТНИК В ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


І.ПРИЕМ:

Срок на обучение : до 1 месец
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 100 часа
Брой часове по теория : 30 часа
Брой часове по практика : 70 часа
Форма на обучение: дневна, дистанционна(интернет ).

гр.Варна, 2021г.

ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:


В учебната програма е включен материал с цел курсистите да усвоят знания за обзавеждането, подготовката и обслужването в ресторанта; умения за подреждане на търговската зала, посрещане и обслужване на гостите по международните стандарти; да работят в екип при изпълнение на производствените дейности.
Съдържанието на учебната програма е разпределено в седем раздела. За всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от преподавателя в началото на всеки квалификационен курс. Резервът от учебни часове се разпределя по негова преценка – за обобщение и преговор, упражнения, наблюдения и други. Обучението по теория се организира чрез уроци за нови знания като се използват различни методи на преподаване – лекция, беседа, семинар, демонстрация и други.
Учебното съдържание в учебната програма по практика е разпределено в седем раздела. Към всеки раздел е посочена анотация на учебното съдържание. За всеки раздел са дадени примерни учебни часове за учебна практика.
Учебните часове се разпределят по теми от преподавателя в началото на всеки квалификационен курс за начални практически умения; за обобщение; за резерв; за новости в техниката и технологията и за комплексна работа. Формите и методите на обучението се предопределят от обществената връзка между теория и практика.
Учебната практика се организира и провежда в учебен кабинет по сервиране, както и с посещения и наблюдения в различни категории и видове заведения за хранене и развлечения, като учебно – производствената практика в заведенията за хранене и развлечения.

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:

След завършване на професионалното обучение по професията или специалноста, обучаваните трябва :

Да знаят:
• професионалната терминология;
• средствата за работа в ресторанта и бара;
• задълженията на обслужващия персонал в ресторанта и бара;
• правилата за културно поведение с гостите;
• системите за сервиране и формите на сервитьорско обслужване;
• правилата за сервиране на храни и напитки;
• организацията на работа в ресторанта и бара;
• химичния състав на хранителните продукти;
• технологичните качества на хранителните продукти
• качествените показатели, нормите и условията за съхранение предназначението на машините и съоръженията;
• правилата за безопасна работа с машините и съоръженията; специфичната терминология;
• компонентите на ястията;
• видовете технологични процеси /механични, топлинни/;
• технологията на основните кулинарни групи и изделия;
• качествените показатели на полуфабрикатите и готови кулинарни изделия;
• различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
• действието на пожарогасителните апарати. физиологичното значение на хранителните вещества;
• основите на рационалното, диетично и профилактично хранене;
• хигиенните изисквания към хранителните продукти;
• хигиенните изисквания към преработката на храната и нейната реализация;
• хигиенните изисквания към помещенията, машините, съоръженията и инвентара;
• санитарния режим в заведенията за хранене;
• хигиенните изисквания към личната хигиена на работниците в заведения за хранене и развлечения
• професионалната терминология;
• задълженията на кухненския персонал в ресторанта;
• организацията на работа в складовите помещения;;
• организацията на работата в производствените звена;
• организацията на работа в ресторанта при различни случаи;
• санитарно-хигиенните изисквания и правилата за безопасна работа в работната
среда;

Да могат:

• да да подържат и работят с инвентара и оборудването в търговската зала и бара;
• да подготвят търговската зала и бара за обслужване ;
• да сервират по устанавените правила храните и напитките;
• да организират обслужването в ресторанта и бара;
• да обслужват мероприятия;
• да работят самостоятелно и в екип;
• да работят с ресторантьорски софтуер;
• да разпознават хранителните продукти;
• да извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;
• да окачествяват хранителните и вкусови продукти
• да съхраняват хранителните продукти според изискванията да пускат и спират машините и апаратите при работа и при авария;
• да почистват машините и съоръженията;
• да работят безопасно с машините и съоръженията разпознават хранителните продукти;
• извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;
• разпознават годността на хранителните и вкусови продукти;
• складират хранителните и вкусови продукти;
• работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;
• подпомагат приготвянето на ястия от националната и чуждестранна кухня;
• спазват характерните за кухнята дейности;
• съхраняват хранителните продукти и ястията според изискванията;
• спазват изискванията за хигиенна и безопасна работа в работната среда.
• да преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения ;
• да преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ да спазват основните хигиенни правила при почистване на машините, съоръженията, инвентара и помещенията;
• да поддържат личната си и производствена хигиена;
• да прилагат нормативните документи;
• да оказват първа помощ при кухненски произшествия.
• да поддържат и работят с инвентара и оборудването в кухненскитепомещения;
• да подреждат и почистват складови площи;
• да подпомагат приготвянето на кулинарната продукция в ресторанта;
• да работят самостоятелно и в екип;


IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Завършилите обучението могат:
• да се реализират на пазара на труда;
• да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
• да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;
• да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по рамкова програма Д.

2. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство удостовиряващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документи за входящо образователно равнище :
- завършено основно образование

3. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпит по теория и практика на професията, след което се издава:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение от Министерството на образованието и науката.