Камериер


 

УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма - Д
за придобиване на първа степен на професионална квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код: 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код: 811030
Камериер

СПЕЦИАЛНОСТ:
код: 811031
Хотелиерство


І. Прием:
Срок на обучение : до 1 месец
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 100 уч. часа
Брой часове по теория : 30 уч. часа
Брой часове по практика : 70 уч. часа
Форма на обучение : дневна, дистанционна(интернет обучение).


гр.Варна, 2021г.


ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
:
В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят основни професионални компетенции за технологията на камериерското обслужване.
Съдържанието на учебната програма е разпределено в 6 раздела. Към всеки раздел са посочени теми на учебното съдържание. За всеки раздел са дадени учебни часове за нови знания. Те са примерни и се разпределят по раздели и теми от преподавателя в началото на всеки квалификационен курс, като се определят учебни часове за обобщение, преговор и резерв.
Обучението по практика се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати нагледни материали и учебно технически средства или в реална работна среда.
Приложният характер на учебния предмет изисква работа с машини и съоръжения за измиване, почистване, охлаждане, посещения и работа в реална среда, в различни видове хотели.


ІІІПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/:
Да знае и може:


  • Да извършва обработка на хотелските стаи по установена технология

  • Да зарежда хотелските стаи с консумативни материали, спално бельо и други аксесоари според категорията на хотела

  • Да хигиенизира хотелски стаи, хотелски помещения за общо ползване и тяхното обзавеждане

  • Да спазва стандартите за безопасност, хигиена, охрана и дисциплина на труда

  • Да познава и борави с хигиенни препарати и техника, необходима за изпълнение на професионалните функции и задачи

  • Да има културно поведение към гостите на хотела и да им дава минимална информация


IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Завършилите обучението могат:
• да се реализират на пазара на труда;
• да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
• да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;
• да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по рамкова програма Д.

2. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство удостовиряващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документи за входящо образователно равнище :
- завършено основно образование

3. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпит по теория и практика на професията, след което се издава:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение съгласно от Министерството на образованието и науката.