Сервитьор - Барман

 У Ч Е Б Е Н   П Л А Н


за професионално обучение по рамкова програма -Д4 -

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг - код 811

ПРОФЕСИЯ: - СЕРВИТЬОР - БАРМАН - код 811080
СПЕЦИАЛНОСТ: - Обслужване на заведения в общественото хранене - код 8110801


І. Прием:
Срок на обучение : 1 месец
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 100 уч. часа
Брой часове по теория : 40 уч. часа
Брой часове по практика : 60 уч. часа
Форма на обучение: дневна, дистанционна, индивидуална
Ниво на Европейска квалификационна рамка - 3

гр.Варна, 2021.

ІІ. Цели на обучението:

В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят актуални знания и практически компетенции за обзавеждането; форми и правила на обслужване в заведенията за хранене и развлечения, за изпълнението на дейности, свързани с посрещането, настаняването и храненето; производствения цикъл; поемане отговорност; изпълнение на самостоятелни задачи и работа в екип. Да се усвоят умения за подреждане на търговска зала и бар, посрещане и обслужване на гостите според международните стандарти.Обучението по теория и практика се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати нагледни материали и учебно технически средства.Практиката обхваща цялото барманство и сервиране /SILVER SERVICE/.Курсистите приготвят около 80 от най известните коктейли по света.Работи се с истински алкохол в реални условия.
Съдействаме за започване на работа по Пасажерски кораби,Луксозни яхти или на брега.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/.

След завършване на професионалното обучение по професията, обучаваните трябва :

Да знаят:

 • професионалната терминология;

 • средствата за работа в ресторанта и бара;

 • задълженията на обслужващия персонал в ресторанта и бара;

 • правилата за културно поведение с гостите;

 • системите за сервиране и формите на сервитьорско обслужване;

 • правилата за сервиране на храни и напитки;

 • организацията на работа в ресторанта и бара;

 • хигиенните и безопасни условия на труд.

 • химичния състав на хранителните и вкусови продукти;

 • технологичните качества на хранителните и вкусови продукти;

 • качествените показатели, нормите и условията за съхранение;

 • правилата за безопасна работа смашините,апаратите, съоръженията и инсталациите;

 • предназначението и експлоатацията на хладилните и топлинни съоръжения;

 • различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;

 • изискванията за професионален и здравословен риск;

 • различните видове защитни приспособления;

 • действието на пожарогасителните апарати.

 • социално-психологическите особености на обслужване и поведението на гостите

Да могат:

 • да подържат и работят с инвентара и оборудването в търговската зала и бара;

 • да подготвят търговската зала и бара за обслужване ;

 • да сервират по устанавените правила храните и напитките;

 • да организират обслужването в ресторанта и бара;

 • да обслужват мероприятия;

 • да работят самостоятелно и в екип;

 • да работят с ресторантьорски софтуер;

 • да спазват изискванията за хиги енна и безопасна рабата в работната среда.

 • да разпознават хранителните и вкусови продукти;

 • да извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;

 • да окачествяват хранителните и вкусови продукти;

 • да съхраняват хранителните продукти според изискванията.

 • да работят безопасно с машините, апаратите и съоръженията;

 • да пускат и спират машините и апаратите при работа и при авария

 • да преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения ;

 • да преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ

 • да ползва професионално речевият етикет при обслужване на клиентите;


IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Завършилите обучението могат:
• да се реализират на пазара на труда;
• да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
• да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;
• да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по рамкова програма Д.

2. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинска бележка от личният лекар удостоверяваща,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документи за входящо образователно равнище :
- завършено средно образование или X клас