Работник в производството на кулинарни изделия


 

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА ”Д”
РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Първа степен на професионална квалификация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код 811090
Работник в заведения за хранене и развлечения

СПЕЦИАЛНОСТ:
код:8110901
РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ
В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


І.ПРИЕМ:

Срок на обучение : до 1 месец
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 100 часа
Брой часове по теория : 30 часа
Брой часове по практика : 70 часа
Форма на обучение: дневна , дистанционна(интернет ).


гр.Варна, 2021г.

ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели курсистите да усвоят начални практически умения за приемане и съхранение на хранителни продукти; за видовете обработка на хранителни продукти и приготвянето на кулинарни изделия; за основните качествени показатели на готовите ястия и десерти; за сроковете и условията на съхранение и реализация; за спазване на изискванията за лична и производствена хигиена и безопасно упражняване на професията. Съдържанието на учебната програма е разпределено в седем раздела. За всеки раздел са фиксирани часовете за нови знания и умения, които се разпределят по теми от учителя в началото на всеки квалификационен курс. Резервът от учебни часове се разпределя по негова преценка – за обобщение и преговор, упражнения, наблюдения и други. Обучението по теория се организира чрез уроци за нови знания като се използват различни методи на преподаване – лекция, беседа, семинар, демонстрация и други.
Учебното съдържание в учебната програма по практика е разпределено в седем раздела. Към всеки раздел е посочена анотация на учебното съдържание. За всеки раздел са дадени примерни учебни часове за учебна практика.
Учебните часове се разпределят по теми от преподавателя в началото на всеки квалификационен курс за начални практически умения; за обобщение; за резерв; за новости в техниката и технологията и за комплексна работа. Формите и методите на обучението се предопределят от обществената връзка между теория и практика. Учебната и производствената практика се организира и провежда в учебна кухня с подходящо оборудване, и в действащи ресторанти и ЗХР.

ІІІ.. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
:

След завършване на професионалното обучение по професията или специалноста, обучаваните трябва да :

знаят:

• химичния състав на хранителните продукти и технологичните качества на хранителните
продукти
• качествените показатели, нормите и условията за съхранение предназначението на
машините и съоръженията;
• правилата за безопасна работа с машините и съоръженията; специфичната терминология;
• компонентите на ястията;
• видовете технологични процеси /механични, топлинни/;
• технологията на основните кулинарни групи и изделия;
• качествените показатели на полуфабрикатите и готови кулинарни изделия;
• различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
• действието на пожарогасителните апарати. физиологичното значение на хранителните
вещества;
• основите на рационалното, диетично и профилактично хранене;
• хигиенните изисквания към хранителните продукти;
• хигиенните изисквания към преработката на храната и нейната реализация;
• хигиенните изисквания към помещенията, машините, съоръженията и инвентара;
• санитарния режим в заведенията за хранене;
• хигиенните изисквания към личната хигиена на работниците в заведения за хранене и
развлечения
• професионалната терминология;
• задълженията на кухненския персонал в ресторанта;
• организацията на работа в складовите помещения;;
• организацията на работата в производствените звена;
• организацията на работа в ресторанта при различни случаи;
• санитарно-хигиенните изисквания и правилата за безопасна работа в работната среда;

могат:

• да разпознават хранителните продукти;
• да извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;
• да окачествяват хранителните и вкусови продукти
• да съхраняват хранителните продукти според изискванията да пускат и спират машините и
апаратите при работа и при авария;
• да почистват машините и съоръженията;
• да работят безопасно с машините и съоръженията разпознават хранителните продукти;
• извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;
• разпознават годността на хранителните и вкусови продукти;
• складират хранителните и вкусови продукти;
• работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;


2. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство удостовиряващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документи за входящо образователно равнище :
- завършено основно образование

3. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпит по теория и практика на професията, след което се издава:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение 3-37 от Министерството на образованието и науката.