Администратор в хотелиерствотоУЧЕБЕН ПЛАН


за професионално обучение по рамкова програма - Д5
степен на професионална квалификация – трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код: 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код: 811020
Администратор в хотелиерството

СПЕЦИАЛНОСТ:
код: 811021
Организация на обслужването в хотелиерството


Прием:
Срок на обучение : до 2 месеца
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 160 уч. часа
Брой часове по теория : 80 уч. часа
Брой часове по практика : 80 уч. часа
Форма на обучение: дневна, дистанционна ( интернет обучение)
Ниво на Европейска квалификационна рамка -4
гр.Варна, 2021г.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 Придобиване на професионални знания и практически умения и навици за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, категоризирането и стандартите на матриално – техническата база на хотелите, организацията и технологията на обслужване на туристи, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности, охрана и безопасност на труда на персонала.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

Да знае и може:
 • Да приема и настанява гостите със или без резервации

 • Да прави резервации и дава информация на организирани и неорганизирани туристи, VIP гости и при специални случаи.

 • Да води и приключва сметките на гостите за ползвани основни и допълнителни туристически услуги.

 • Предлага и реализира допълнителни туристически услуги

 • Да реагира и докладва за потенциални форсмажорни ситуации, аварии, бедствия, криминални и др.обстоятелства

 • Да борави и опазва оборудването и техниката на работното място

 • Да обслужва различни категории клиенти по националност, професия и интереси

 • Да обслужва културно гостите с подходящо поведение, естетичен външен вид, професионален език.

 • Да поддържа добър социалнопсихологически климат сред гостите, трудовия колектив, работодателя и контролните органи.

 • Да извършва касиране на сметките на гостите през различни методи на разплащане - кредитни карти, ваучери, електронен начин, кеш и други.

 • Да познава и работи с компютърни програми в хотела.

 • Да познава и спазва условията на труд и безопасност на работната зона и в хотела.

 • Да познава методите и работи за увеличаване на заетостта на хотелската база и увеличаване на приходите.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:


1. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
- завършено средно образование
- езикова квалификация по един чужд език