Хотелиер

УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма - Д5
степен на професионална квалификация – трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код: 811
Хотелиерство, ресторантьорствои кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код: 811010
Хотелиер

СПЕЦИАЛНОСТ:
код: 8110101
Организация на хотелиерството


Прием:
Срок на обучение : до 2месеца
Форма на обучение: квалификационен курс
Общ брой часове : 200 уч. часа
Брой часове по теория : 100 уч. часа
Брой часове по практика : 100 уч. часа
Организационна форма : дневна, дистанционна ( интернет обучение)


гр.Варна, 2021г.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
Придобиване на професионални знания и практически умения и навици за организацията и управлението на хотелиерството, технологията на хотелиерските дейности, категоризирането и стандартите на матриално – техническата база на хотелите, организацията и технологията на обслужване на туристи, маркетинга на хотелиерството, управление на човешките ресурси в хотел, икономика, финанси и отчетност на хотелиерските дейности, охрана и безопасност на труда на персонала.

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

Да знае и може:
 • Да организира и ръководи цялостната дейност на хотела

 • Да упражнява контрол за изпълнение на бизнес плана, функциите и задачите, спазването на стандартите и качеството на туристическите услуги

 • Да организира, управлява и контролира труда на хотелиерския персонал като цяло и по отделни звена

 • Да организира маркетингови проучвания и рекламата на хотела

 • Да осигурява поддържане на материално – техническата база

 • Да координира работата и изпълнението на задачите на отделните сектори в хотелския комплекс

 • Да познава и прилага технологията на производство, предлагане и продажба на хотелиерския продукт

 • Да познава и спазва изискванията, нормативите и правилата за категоризиране на средствата за настаняване

 • Да участва в разработването и изпълнението на вътрешнофирмените нормативни документи / наредби, правилници, инструкции/

 • Да организира провеждане на маркетингови проучвания на хотела

 • Да провежда реклама на хотела

 • Да осигурява безопасни и здравословни условия на труда на хотелиерския кадрови състав

 • Да организира правилно документацията и отчетността в отделните звена

 • Да може да извършва анализи и прогнози на многостранната дейност и видовете услуги в хотела

 • Да създава ефективна система за мотивация на личния състав за качествена работа и условия за професионално развитие и привързаност към фирмата

 • Да познава и спазва трудовото и социално законодателство и да носи съответна отговорност

 • Да управлява ефективно хотела с цел неговото развитие и утвърждаване в системата на хотелиерската индустрия

 • Да има добри познания и да прилага минимум един чужд езикIII. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

 • [list]Изисквания към кандидатите за обучение :
  а/ Минимална възраст - навършени 16 години
  б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
  в/ Документ за входящо образователно равнище
  - завършено средно образование
  - езикова квалификация по два или един чужд език