Ресторантьор

 УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма - Д5
степен на професионална квалификация – трета

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код: 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код: 811060
Ресторантьор

СПЕЦИАЛНОСТИ:
код: 8110602
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
код: 8110603
Кетъринг


Прием:
Срок на обучение : до 2 месеца
Организационна форма: квалификационен курс
Общ брой часове : 200 уч. часа
Брой часове по теория : 100 уч. часа
Брой часове по практика : 100 уч. часа
Форма на обучение : дневна, дистанционна ( интернет обучение)

Ниво на Европейска квалификационна рамка - 3

гр.Варна, 2021г.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
Придобиване на професионални знания и умения за биологичните основи на рационалното хранене, стокознание на хранителните продукти, технология на кулинарната продукция, технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение, съхранение на хранителните продукти, хигиена на храненето, производството и обслужването, организация и технология на обслужването в заведенията, минимални икономически, маркетингови и управленски знания.

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/

В края на обучението курсистите трябва да знаят:
 • същността на предприемачеството и съдържанието на предприемаческия процес;

 • ролята и задачите, които МСП решават;

 • същността на съвременния мениджмънт, неговата роля и задачи;

 • основните функции на управление като съставни елементи на управленския процес;

 • особености на управлението на МСП;

 • правилата за движение на комуникационните потоци и зоните на действие;

 • принципите на деловото общуване;

 • спецификата на ризличните видове документи при писмената комуникация;

 • привилата за ефективно слушане и говорене;

 • правилата на бизнес етиката и естетиката;

 • специфичната терминология;

 • кухненското оборудване;

 • органолептичния анализ;

 • видовете и структурата на менюто;

 • компонентите на ястията;

 • същността на технологичните процеси;

 • технологията на ястията и десертите;

 • качествените показатели на полуфабрикатите и готовите кулинарни изделия;

 • българската национална кухня;

 • чуждестранните кухни;

 • детската и диетична кухня; химичния състав на хранителните продукти;

 • технологичните качества на хранителните продукти;

 • качествените показатели, нормите и условията за съхранение ;

 • професионалната терминология;

 • средствата за работа в ресторанта;

 • задълженията на обслужващия персонал в ресторанта;

 • правилата за културно поведение с гостите;

 • системите за сервиране и формите на сервитьорско обслужване;

 • правилата за сервиране на храни и напитки;

 • организацията на работа в ресторанта;

 • хигиенните и безопасни условия на труд ;

 • устройството на машините и съоръженията;

 • същността на рационалното, диетично и профилактично хранене;

 • хигиенните изисквания към храната във физиологично, токсикологично, микробиологично и химично отношение;

 • хигиенните изисквания към преработката на храната и нейната реализация;

 • изискванията за съставяне на рационално меню при различните групи от населението;

 • изискванията за съставяне на меню при диетично хранене;

 • хигиенна оценка на храната с оглед профилактика на хранителните отравяния и инфекции;

 • санитарния режим в заведенията за хранене;

 • основните изисквания на нормативните документи; счетоводното отчитане на материалите, продуктите и стоките;

 • правилата за безопасна работа смашините,апаратите, съоръженията и инсталациите;

 • предназначението и експлоатацията на хладилните и топлинни съоръжения;

 • различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия
  организъм;

 • изискванията за професионален и здравословен риск;

 • действието на пожарогасителните апарати ;


В края на обучението курсистите трябва да могат:
 • анализира идеи за нов бизнес и да откроява печелившата идея;

 • изготви основните раздели на бизнес плана и да прави тяхната обвръзка;

 • анализира практически примери за / не / успешното управление на фирма;

 • откроява различията в изискванията към управлението на големите фирми, МСП и съответните им управленски методи.

 • да формулира правилно целите в комуникационните зони;

 • да оформя правилно различните видове документи при писмената комуникация, както да преценява прецизността им;

 • да използва ефективно съвременните технически средства за осъществяване на комуникационни връзки;

 • да говори с подходящ стил и поведение при преговори; да изслушва събеседника си в зависимост от неговите особености на характера;

 • да прилага бизнес етикета и спазва етиката в деловите отношения.

 • да разпознават хранителните продукти;

 • да извършват подбор на хранителни продукти;

 • да закупуват хранителни продукти и други помощни средства необходими за кухнята;

 • да съхраняват хранителните продукти;

 • да изготвят менюта;

 • да работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята;

 • да приготвят ястия от националната и международна кухня;

 • да приготвят детски и диетични ястия;

 • да организират дейностите в кухнята. да разпознават хранителните продукти;

 • да извършват подбор на хранителните продукти в зависимост от предназначението им;

 • да окачествяват хранителните и вкусови продукти;

 • да съхраняват хранителните продукти според изискванията ;

 • да подържат и работят с инвентара и оборудването в търговската зала;

 • да подготвят търговската зала за обслужване ;

 • да сервират по устанавените правила храните и напитките;

 • да организират обслужването в ресторанта;

 • да работят самостоятелно и в екип;

 • да работят с ресторантьорски софтуер;

 • да спазват изискванията за хигиенна и безопасна рабата в работната среда;

 • да работят с техническа и справочна литература;

 • да отчитат и анализират възприетата информация и вземат решение съобразно конкретните условия. да съставят меню за различните видове хранения;

 • да правят оценка за качеството на храните и напитките;

 • да анализират и дават оценка на санитарното състояние на заведенията за хранене;

 • да прилагат нормативните документи;

 • да оказват първа помощ при кухненски произшествия ;

 • да работят безопасно с машините, апаратите и съоръженията;

 • да пускат и спират машините и апаратите при работа и при авария ;

 • да преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения ;

 • да преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ ;

 • да ползва професионално речевият етикет при обслужване на клиентите;


III. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

професия - Ресторантьор - код: 811060 , Съобразена е с ДОС и е разработена на основание на Закона за професионалното образование и обучение (чл.10,ал.3, т.5, чл.12, т.4, чл. 13, ал. 3, чл.17, ал.2 и 3, чл.28, т.2 и 3, чл. 33, ал.1, т.3, чл.38, ал.1, т.2), както и в изпълнение на Устройствения правилник на Центъра за професионално обучение "СТС"гр. Варна [/list]
 • Изисквания към кандидатите за обучение :
  а/ Минимална възраст - навършени 16 години
  б/ Медицинско свидетелство удостоверяващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
  в/ Документ за входящо образователно равнище
  - завършено средно образование
  - езикова квалификация по два или един чужд език