Портиер-пиколо


 

УЧЕБЕН ПЛАН

за професионално обучение по рамкова програма - Д
за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код: 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

ПРОФЕСИЯ:
код: 811040
Портиер-пиколо

СПЕЦИАЛНОСТ:
код: 811041
Хотелиерство


І.ПРИЕМ:

Срок на обучение : до 1 месец
Организационна форма : квалификационен курс
Общ брой часове : 100часа
Брой часове по теория : 30 часа
Брой часове по практика : 70 часа
Форма на обучение: дневна, дистанционна(интернет ).


гр.Варна, 2021г.


ІІ.ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

В учебната програма е включен учебен материал с овладяването, на който се цели курсистите да усвоят основните професионални компетенции за портиер – пиколо. Съдържанието на учебната програма е разпределено в 5 раздела. Към всеки раздел са посочени теми на учебното съдържание. За всеки раздел са дадени учебни часове за нови знания. Те са примерни и се разпределят по раздели и теми от преподавателя в началото на всеки квалификационен курс, като се определят учебни часове за обобщение, преговор и резерв.
Обучението по практика се организира в специализирани кабинети, осигурени с богати нагледни материали и учебно технически средства и в реална работна среда.
Приложният характер на учебния предмет изисква работа с машини и съоръжения за придвижване по етажите,пренасяне на багажа, начините на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая, контрол на подреждането на МПС на паркинга на хотела, посещения и работа в реална среда, в различни видове хотели.


ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА/:
Да знае и може:


  • Да посреща и изпраща гостите на хотела

  • Да пренася багажи на гостите от превозното средство до стаите и обратно

  • Да запознава гостите с някои характеристики на хотела,с начините на ползване на инсталациите и съоръженията в хотелската стая

  • Да осигурява изпълнението на услуги в зградата на хотела и извън него

  • Да напомня за неприключили сметки или невърнати ключове

  • Да контролира подреждането на МПС пред входа и паркинга на хотела

  • Да контролира внасянето и изнасянето на имущество през главния вход

  • Да спазва стандартите за безопасност, хигиена, охрана и дисциплина на труда

  • Да познава и борави с техника, необходима за изпълнение на професионалните функции и задачи

  • Да има културно поведение към гостите на хотела и да им дава информацияIV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Завършилите обучението могат:
• да се реализират на пазара на труда;
• да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация чрез обучение по рамкова програма Е, за придобиване на втора или трета степен на професионална квалификация, ако отговарят на изискванията за входящо образователно равнище;
• да придобият професионална квалификация по друга професия чрез обучение по рамкова програма А или рамкова програма Б;
• да придобият квалификация по част от друга професия чрез обучение по рамкова програма Д.

2. Изисквания към кандидатите за обучение :
а/ Минимална възраст - навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство удостоверяващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документи за входящо образователно равнище :
- завършено основно образование

3. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията(специалността).

4. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпит по теория и практика на професията, след което се издава:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение от Министерството на образованието и науката.